HIGH QUALITY 
PROTECTION FILMS 
FOR VEHICLES

PRICING

WINDOW TINTING

Rear Windows
Sedan 5 windows 280,-
Suv 5 windows 300,-
Suv 7 windows 320,-
Station wagon 5 windows 280,-
Station wagon 7 windows 300,-
Coupe 3 windows 250,-
Coupe 5 windows 250,-
Hatchback 3 windows 220,-
Hatchback 5 windows 250,-
Lift back 5 windows 250,-

Front windows 150,-
Windshield basic tint 150,-
Windshield Chameleon tint 250,-

CONTACT

CHROME DELETE

Starting price
Grill 120-250,-
Roof Rails 150-200,-
Chrome trim around the windows 150-220,-

Chrome​ delete for full Car
Contact us for a detailed price for your vehicle.

CONTACT

COLD TRANSFER TECHNOLOGY

Cold transfer technology starting at €100,-

Contact us for a detailed price.

CONTACT
KOI KOI STUDIO

info@koikoistudio.nl
+31 6 40963847
koikoistudio.nl